نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دبیران جدید انجمن های علمی با مسئولین فرهنگی دانشگاه

جلسه دبیران جدید انجمن های علمی با مسئولین فرهنگی دانشگاه


جلسه دبیران جدید انجمن های علمی با مسئولین فرهنگی دانشگاه

جلسه دبیران  جدید انجمن های علمی با مسئولین فرهنگی دانشگاه تشکیل گردید که در این جلسه جناب مهندس خالقی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نکات ضروری در خصوص انجمن های علمی به دبیران توضیح داده  ودبیران انجمن های علمی نیز  نیز نقطه نظرات خود را بیان کرده و درپایان آقای محمد بهمنی با رای دبیران بعنوان دبیر شورای دبیران منصوب گردید.