نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل


قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل

*قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل *

از دانشجویان  متمایل  به شرکت در جشن فارغ التحصیلی  تقاضا می شود جهت نامنویسی تا تاریخ 97/02/15 به دفتر امور فرهنگی واقع در ساختمان عمران مراجعه فرمایند.                                          

                                                                                    تاریخ برگزاری جشن  97/02/20 می باشد.                                         

                                                                                   جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور فرهنگی مراجعه فرمایید.            

 

                                                                                        امور فر هنگی دانشگاه